Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NSI ELECTRONIC


1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt med NSI Electronic.


2. Priser:

Alt salg sker til aftalte priser i valuta i henhold til ordrebekræftelse eller faktura. Priserne er ekskl. moms, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter sælgers ordrebekræftelse, er sælger uvedkommende og bæres af køber.

Fragtomkostninger tilpasses den enkelte ordre efter modtagelse heraf og bekræftes efterfølgende endeligt.

Overtræder køber producentens eller NSI Electronics retningslinjer, kan køber udelukkes fra fremtidig samhandel.


3. Betaling:

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Såfremt forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske på fakturadato. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber – medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling ti sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned samt DKK 100,- i rykkergebyr pr. påbegyndt uge. Køber kan ikke modregne eventuelle krav til NSI Electronic af nogen art, medmindre dette er skriftligt accepteret af NSI Electronic.


4. Levering:

Leverancer, hvor NSI Electronic står for transporten, er som udgangspunkt iht. Incoterms 2015 DDP, medmindre andet aftales.

EXW eller øvrige vilkår fra NSI Electronics lageradresse aftales for de pågældende ordrer fra gang til gang.

DDP levering sker for købers regning iht. gældende fragtsatser fra NSI Electronic medmindre andet er aftalt.

Leveringstiden er et skøn baseret på normale leveringstider. Vi vil altid bestræbe os på at levere rettidigt. Der tages forbehold for forsinkelser.

Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille mandskab til rådighed for denne, således eventuelle fragtskader registreres ved modtagelse. Køber dækker selv omkostninger som følge af at leverancen ikke modtages som aftalt. Skyldes forsinkelser ved levering, at sælger er i en force majeure-situation (se pkt. 5) udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. Sælger skal i ovennævnte tilfælde – uden unødigt ophold – meddele køber ændringer i leveringstiden. Køber har under ingen omstændigheder ret til skadeserstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelser eller skader. 


5. Force majeure:

Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sælgers forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade, lock-out, eksport- eller importforbud, pandemier, naturkatastrofer, dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor sælgers kontrol og som hindrer sælger i opfyldelse af forpligtelsen. Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælger selv eller en af sælger valgt underleverandør eller transportør.


6. Ejendomsforbehold:

NSI Electronic forbeholder sig ejendomsretten til af NSI Electronic leverede varer indtil hele købesummen inklusive eventuelle leveringsomkostninger samt evt. renter og gebyrer er betalt.


7. Annullering og ændring af ordrer:

Købers annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og levering, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde. De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af køber.

Varer tages kun retur i original og uåbnet emballage mod gebyr. Er der synlige skader på emballagen/produktet, vil produktet blive afvist. Returnering accepteres kun mod forudgående aftale.


8. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i alt materiale, herunder web-shop, kataloger, prislister m.m.


9. Varemærker:

NSI Electronic repræsenterer internationale producenter, egne varemærker m.m.

Alle varemærker er respektive rettighedshaveres ejendom og brug heraf kræver forudgående tilladelse fra rettighedshavere.

 

10. Mangler og reklamation:
Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående og senest 3 arbejdsdag fra leveringsdatoen give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Herudover har sælger intet ansvar for tab. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab i anledning af mangler ved varen. Det påhviler køber straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren.

En skjult skade, der ikke er synlig ved levering, skal anmeldes straks og senest inden for 2 arbejdsdage. Skaden skal dog meldes inden den forlader den pågældende adresse, som NSI Electronic har leveret til. Er der ikke taget forbehold ved modtagelse, er der kvitteret for at varen er intakt iht. gældende fragtregler.

 

11. Ansvarsbegrænsning og produktansvar:

Et erstatningskrav overfor NSI Electronic kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte enhed. NSI Electronics erstatningsansvar er kun begrænset til direkte tab og ikke øvrige tilfælde.

Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger ikke er ansvarlig for overfor køber. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter, hvori disse indgår. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for indirekte tab herunder driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Sælger kan kun holdes ansvarlig for skader ifølge dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

12. Garanti samt reklamationsret
Der henvises til de for producenten gældende service- og garantiforpligtigelser. 
For at produkter generelt skal være omfattet af producentens garantiforpligtigelser, skal følgende være gældende:
Produktet skal være korrekt behandlet i henhold til almindelig skik samt brugermanualens angivelser.
Produktet må ikke have været udsat for mishandling, ukorrekt brug, fejlinstallation, manglende vedligehold, uautoriseret servicering eller anden misbrug.


13. Login:
Har du login til www.nsi-el.dk forhandlershoppen, gør vi opmærksom på, at koden er personlig! Kodeholder vil blive gjort ansvarlig for misbrug og koden må ikke udlevere den til anden part. Ved fratrædelse fra den virksomhed, det pågældende login er oprettet til, skal vi informeres øjeblikkeligt samt login skal slettes og ny bruger kan rette henvendelse.

14. Mails:
Alle mails sendt fra NSI Electronics domæne inklusiv evt. vedhæftede filer betragtes som værende fortrolige og er kun tiltænkt at blive læst af vedkommende, den er adresseret til. Hvis der modtages mails fra NSI Electronic ved en fejl, venligst ret omgående henvendelse til afsender ved at svare på mailen og slet herefter mailen.

15. Persondata:

Vi gør opmærksom på, at kunders personoplysninger overlades til ekstern transportør til opfyldelse af vores leveringsforpligtigelser. Oplysninger videregives i øvrigt ikke til tredjepart og forbliver fortrolige hos transportøren. For øvrige oplysninger henvises til pågældende logistikpartner (oplysninger om denne kan rekvireres hos din kontaktperson hos NSI).


Læs mere på http://nsi-el.dk/persondatapolitik/